Regulamin Serwisu ExpressGSMeu

REGULAMIN SERWISU POGWARANCYJNEGO
Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:
Uwaga! W przypadku napraw nie objętych gwarancją klient akceptuje górny limit przewidywanych kosztów netto PLN. W pzrypadku gdy koszt naprawy nie
przekroczy limitu, wyra żam zgodę na naprawę i wystawienie faktury bez moego podpisu. PODPISUJĄNC NINIEJSZE ZGŁOSZENIE AKCEPTUJĘ PODANE NIŻEJ ⬇️

Regulamin

REGULAMIN SERWISU POGWARANCYJNEGO
Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:
Uwaga! W przypadku napraw nie objętych gwarancją klient akceptuje górny limit przewidywanych kosztów netto PLN. W pzrypadku gdy koszt naprawy nie
przekroczy limitu, wyra żam zgodę na naprawę i wystawienie faktury bez moego podpisu. PODPISUJĄNC NINIEJSZE ZGŁOSZENIE AKCEPTUJĘ PODANE NIŻEJ
WARUNKI:
1 Gwarancją nie są objęte: bezpieczniki, przewody, kable, uszkodzenia mechaniczne oraz spowodowane zamoczeniem, ingerencją osób nieupoważnionych,
użytkowaniem lub konserwacją w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i używaniem nieoryginalnych akcesoriów.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
podanych przeze mnie w treści niniejszego dokumentu.
3 Klient otrzymuje gwarancję na warunkach ogólnych na okres trzech miesięcy na wykonaną usługę i wymienione w
ramach naprawy podzespoły. Serwis nie udziela gwarancji na naprawy po zamoczeniu i zawilgoceniu.
4 W przypadku zniszczenia lub zagubienia telefonu zastępczego klient
zobowiązuje się zapłacić za zagubiony lub zniszczony sprzęt według cennika ExpressGSMeu.
5 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych i nie zapewnia
zachowania żadnych ustawień i dodatkowych aplikacji zainstalowanych w produkcie przekazanym do naprawy. Uwaga! Odbiór sprzętu może nastąpić tylko po zwrocie niniejszego pokwitowania (Kwićie zgłoszenia do naprawy). Nieodebranie sprzętu po 60 dniach od przewidywanej daty wykonania naprawy, potraktuje się jako wolę wyzbicia własności, co
skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Nieodebrany sprzęt przechodzi na własność serwisu w celu pokrycia kosztów naprawy i magazynowania.
Akceptuję regulamin serwisu oraz upoważniam okaziciela oryginału zgłoszenia do odbioru sprzętu w moim imieniu
6 ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NAPRAWY USTEREK WYMIENIONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ I NIE ODPOWIADA ZA POZOSTAŁE WADY NIEUJĘTE, LUB NIEMOŻLIWE DO ZDIAGNOZOWANIA W TRAKCIE PRZYJMOWANIA I WYKONYWANIA ZLECENIA. Diagnoza/Ekspertyza urządzenia odbywa się poprzez eliminację usterek wymienionych przez Zleceniodawcę.
Inne usterki które nie były możliwe do zdiagnozowania w trakcie naprawy, a uwydatniły się po czasie w skutek nieprawidłowego działania wcześniej serwisowanych podzespołów urządzenia, nie będą rozpatrywane i naprawiane w ramach gwarancji przez Zleceniobiorcę.
7 ExpressGSMeu jest serwisem pogwarancyjnym co oznacza, że otwarcie pozostawionego urządzenia skutkuje utratą gwarancji producenta i brakiem zachowania certyfikatów wodoodporności.
8 Przewidywany czas naprawy urządzenia wynosi do 3 dni roboczych.
9 Diagnoza urządzenia w przypadku rezygnacji z naprawy – 50zł.
10 Nieodebranie urządzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania o możliwości jego odbioru, skutkuje doliczeniem opłaty magazynowej (2 PLN Brutto/Dzień) oraz odliczeniem od gwarancji ilości przekroczonych dni.
11 30 dni od poinformowania o możliwości odbioru urządzenia następuje demontaż części, a odbiór urządzenia następuje z doliczeniem kosztów diagnozy (50 PLN Brutto).
12 Zleceniodawca w przypadku użyczenia telefonu zastępczego jest zobowiązany oddać go w trakcie odbioru własnego urządzenia, a w przypadku jego uszkodzenia, do kosztów naprawy zostanie naliczone 50% kwoty brutto z cennika.

© Copyright 2024 ExpressGSM